Dotacje

Mój Prąd, Czyste Powietrze, ulga termomodernizacyjna, Agroenergia, Stop Smog i Energia Plus – są to najpopularniejsze programy pomocowe, wspierające przestawienie się na odnawialne źródła energii we własnym domu, gospodarstwie rolnym bądź przedsiębiorstwie.

Mój Prąd 4.0 – nowa edycja ze zmianami

Fotowoltaika z programu Mój Prąd 4.0

Co obejmuje dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 4.0?

Sama instalacja fotowolaticzna

do 4000 zł

Instalacja z innym elementem*

do 5000 zł

Magazyn energii

do 7500 zł

Magazyn ciepła i chłodu

do 5000 zł

System zarządzania energią

do 3000 zł

*dotyczy wyłącznie instalacji bez wcześniejszego wsparcia finansowego np. w ramach poprzednich edycji programu Mój Prąd

PROCEDURA:

1.PROJEKT
Przygotujemy projekt instalacji wraz z komponentami i podpiszemy umowę na realizację,
2.MONTAŻ
Zrealizujemy montaż instalacji fotowoltaicznej i dodatkowych komponentów,,
3.URUCHOMIENIE
Uruchomimy i zgłosimy instalację lub jej rozbudowę do Zakładu Energetycznego, który dokona odbioru,
4.DOTACJA I ULGA
Pomożemy Ci skorzystać z dotacji „Mój prąd” i ulgi podatkowej*,
*Wymagane dodatkowe zgody i ustalenia

WAŻNE:

Program Mój Prąd 4.0 dotyczy tylko rozliczeń w systemie net-billingu.
Wysokość dofinansowania w formie dotacji dla każdego z elementów wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.
Montowane urządzenia i komponenty muszą być nowe , wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Wnioskodawca jest zobowiązany do korzystania ze tworzonej instalacji przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty świadczenia.

Posiadacze mikroinstalacji fotowoltaicznych, które zostały uruchomione po 31 marca 2022 r., będą rozliczane obligatoryjnie w systemie net-billing. Jest to nowa forma rozliczania fotowoltaiki, która zastępuje dotychczasowy system opustów 

Instalacje fotowoltaiczne, które zostały uruchomione przed 1 kwietnia 2022 roku, mogą nadal rozliczać się na zasadach w systemie opustów, nie mogą jednak skorzystać z dotacji Mój Prąd 4.0. chyba, że przejdą na nowy system rozliczeń. Wnioski o dofinansowanie z programu składać mogą wyłącznie osoby, które rozliczają się w systemie net-billingu.

Okres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r., przy czym:

1) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego);
2) za zakończenie przedsięwzięcia rozumie się przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych w wniosku o dofinansowane. Datę zakończenia przedsięwzięcia stawowi data uruchomienia ostatniego z urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych w zależności, która z tych dat jest późniejsza.

Mój Prąd 4.0 wysokość dofinansowania

Mój Prąd 4.0   został podzielony na cztery grupy urządzeń, które można sfinansować dofinansowaniem (ich zakup, montaż, transport, uruchomienie i odbiór):

 • instalacje fotowoltaiczne – zakup, montaż, transport oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych (bez kosztów zakupu i montażu licznika),
 • urządzenia do magazynowania energii – akumulatory, które spełniają dwa warunki: minimalna pojemność 2 kWh, cena w przeliczeniu na 1 kWh maks. 4000 zł,
 • urządzenia do magazynowania ciepła – zasobniki c.w.u. i bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła, kocioł elektryczny lub z grzałką elektryczną, urządzenia integrujące funkcje bufora ciepła i zasobnika c.w.u. oraz pompy ciepła typu powietrze/woda,
 • systemy zarządzania energią HEMS/EMS

Wnioski o dofinansowanie mogą dotyczyć tylko zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, instalacji z wybranym urządzeniem lub samego urządzenia do magazynowania energii, ciepła lub zarządzania energią.

Maksymalna kwota dofinansowania, jaką można otrzymać ramach programu Mój Prąd 4.0, to 20 500 zł. Wysokość dotacji zależy od czasu zbudowania domowej mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV), dotacji zewnętrznej (lub jej braku) i zakupionych urządzeń:

 • Instalacje fotowoltaiczne zamontowane przed 1 kwietnia 2022 r. z zewnętrznym dofinansowaniem – maks. 17 500 zł za przejście na net-billing i zakup dodatkowych urządzeń, w tym: dofinansowanie PV (2 000 zł), magazynu ciepła (5 000 zł), magazynu energii (7 500 zł) i systemu zarządzania energią (3 000 zł);
 • Instalacje fotowoltaiczne zamontowane przed 1 kwietnia 2022 r. bez zewnętrznego dofinansowania – maks. 4 000 zł za przejście na net-billing bez zakupu dodatkowych urządzeń lub maks. 20 500 zł za przejście na net-billing i zakup dodatkowych urządzeń, w tym: dofinansowanie PV (5 000 zł), magazynu ciepła (5 000 zł), magazynu energii (7 500 zł) i systemu zarządzania energią (3 000 zł);
 • Instalacje fotowoltaiczne zamontowane po 1 kwietnia 2022 roku – maks. 4 000 zł do budowy PV bez zakupu dodatkowych urządzeń lub maks. 20 500 zł na budowę PV i zakup dodatkowych urządzeń, w tym: dofinansowanie instalacji (5 000 zł), magazynu ciepła (5 000 zł), magazynu energii (7 500 zł) i systemu zarządzania energią (3 000 zł).

 

Wnioski o dotacje z programu Mój Prąd będą przyjmowane do 22 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania środków. Równolegle możesz korzystać z innych źródeł dofinansowania instalacji fotowoltaicznej, w tym z ulgi termomodernizacyjnej oraz programu Czyste Powietrze.

Połączenie dofinasowania z ulgą termomodernizacyjną pozostaje nadal możliwe, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostaną pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW. Wysokość ulgi będzie zależała od zakresu rzeczowego inwestycji. W przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument powinien doliczyć dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2022 r. w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

Dotacja z programu Czyste Powietrze

Już od ponad 3. lat działa program Czyste Powietrze, który obok programu Mój Prąd stanowi największe wsparcie dla osób fizycznych inwestujących w ekologiczne źródła energii. Celem programu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła na te bardziej przyjazne środowisku. Udzielane z programu Czyste Powietrzedotacje obejmują koszty demontażu starego źródła ciepła oraz zakupu i montażu nowych zarówno do ogrzewania budynku, jak i ciepłej wody użytkowej.

W ramach programu można otrzymać dotacje m.in. na:

 • centralne ogrzewanie;
 • pompy ciepła;
 • przegrody budowlane zapewniające wyższą izolację cieplną;
 • wentylację z odzyskiem ciepła;
 • fotowoltaikę.

Najważniejsze cechy i warunki programu Czyste Powietrze

Z naszej perspektywy najważniejsze znaczenie mają udzielane w 2022 roku dotacje do fotowoltaiki. Jednak zanim omówimy szczegółowo, w jaki sposób fotowoltaika jest wspierana przez program Czyste Powietrze, przybliżymy nieco ogólny kształt programu oraz wyjaśnimy, kto może z niego skorzystać.

Najważniejsze informacje dotyczące programu Czyste Powietrze to:

 1. Budżet programu wynosi 103 mld złotych.
 2. Program uruchomiono w 2018 roku.
 3. Wnioski o dotacje można składać do końca 2027 roku.
 4. Do 30 IX 2029 roku mają zostać wypłacone wszystkie dotacje.
 5. Czyste Powietrze to dwie formy wsparcia: dotacja lub częściowa spłata kredytu.
 6. Program podzielono na dwie części – podstawy i podwyższony poziom dofinansowania (przypisanie do konkretnej części jest zależne od wysokości dochodów beneficjenta).

Wniosek i dokumenty niezbędne, aby uzyskać dotacje w 2022

Uzyskanie dotacji do fotowoltaiki w 2022 w ramach programu Czyste Powietrze wymaga złożenia wniosku z załączonymi dokumentami. Wniosek należy złożyć osobiście, jednak pomagamy naszym Klientom w jego poprawnym wypełnieniu.

Dokumenty, które trzeba przygotować to:

 • PIT za poprzedni rok rozliczeniowy;
 • numer księgi wieczystej;
 • oświadczenie współwłaścicieli;
 • informacje o budynku: powierzchnia, adres, współwłaściciele itd.;
 • faktury za zakup sprzętu i usług;
 • zaświadczenie o demontażu starego źródła ciepła.

Dotacje do fotowoltaiki w 2022 – ulga termomodernizacyjna, czyli odliczenie od podatku

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od podatku kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Odliczenie dotyczy całości poniesionych kosztów, w wysokości nie większej niż 53 000 zł.

W ramach ulgi można odliczyć zakup:

 • materiałów;
 • urządzeń;
 • osprzętu;
 • usług.

Innymi słowy, od podatku dochodowego można odliczyć całość kosztów związanych z instalacją fotowoltaiki. W tej formie dotacje do fotowoltaiki w 2022 roku dotyczą jedynie instalacji montowanych w budynkach wykorzystywanych w celach mieszkalnych, przy czym warunek ten musi spełniać 70 proc. nieruchomości. Reszta może być wykorzystywana w celach gospodarczych. Pozostałe warunki i zasady dotyczące ulgi termomodernizacyjnej w 2022 roku przedstawiają się następująco:

 1. Kwota ulgi musi znaleźć pokrycie w kosztach, a jeśli jest inaczej można ją odliczyć w ciągu kolejnych 6 lat.
 2. Wszystkie koszty muszą być ponoszone przez inwestora. Chodzi o dowód poniesienia kosztów, zatem inwestycja może być finansowana z kredytu, jednak tylko zaciągniętego przez inwestora.
 3. Wniosek musi zostać złożony bezpośrednio przez inwestora.
 4. Inwestycję trzeba ukończyć w trzy lata od daty poniesienia pierwszego wydatku.
 5. Wydatki należy rozliczać na bieżąco w kolejnych latach rozliczeniowych.

Dotacje do fotowoltaiki w 2022 dla rolników – Agroenergia

Wymienione wyżej dotacje do fotowoltaiki w 2022 roku dotyczą osób fizycznych. Jednak dofinansowanie na fotowoltaikę mogą uzyskać również rolnicy. Agroenergia to program dla właścicieli i dzierżawców nieruchomości rolnych, którzy użytkują dane gospodarstwo od co najmniej roku. O dotacje mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

Dotacja dotyczy odnawialnych źródeł energii – mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych, a także pomp ciepła. Finansowane są również instalacje hybrydowe. Prosument uzyskuje dotację w wysokości do 20 proc. kosztów kwalifikowanych po zakończeniu inwestycji.

Wysokość dotacji do fotowoltaiki 2022 uzależniona jest od mocy instalacji:

 • 10 do 30 kW – do 20 proc. maks. 15 000 zł;
 • 30 do 50 kW – do 13 proc. maks. 25 000 zł.

W przypadku instalacji hybrydowej, czyli np. połączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła można liczyć na dodatkowe wsparcie w wysokości do 10 000 zł.

Warunki i zasady programu Agroenergia przedstawiają się w następujący sposób:

 • powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha;
 • moc instalacji wynosi od 10 kW do 50 kW;
 • przedsięwzięcie zostało rozpoczęte dopiero po złożeniu wniosku;
 • inwestycja dotyczy budowy nowej instalacji, a nie rozbudowy już istniejącej;
 • nie skorzystano z innego programu dofinansowań – Agroenergia łączy się tylko z ulgą termomodernizacyjną;
 • inwestor jest zobowiązany korzystać z instalacji co najmniej przez trzy lata po zakończeniu inwestycji.

Energia Plus – dofinansowanie dla przedsiębiorców

Na koniec została jeszcze jedna forma dofinansowania fotowoltaiki. Tym razem dotyczy ona wyłącznie przedsiębiorców, a na celu ma zmniejszenie negatywnego oddziaływania firm na środowisko. Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki, na okres nie dłuższy niż 15 lat.

I tak beneficjenci mogą otrzymać do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, a dokładniej od 500 tysięcy do 300 milionów złotych. Środki te pozwolą między innymi pokryć koszty fotowoltaiki, pompy ciepła, turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych czy małych elektrowni wodnych i magazynów energii.

Dofinansowanie do pompy ciepła 2022

nowy dom

Dla właścicieli i współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych, powstałych po 1 stycznia 2021 r., przeznaczony jest program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Moje Ciepło, który ruszył w kwietniu 2022. Warunkiem otrzymania dopłaty z programu jest instalacja pompy ciepła w nowym domu o podwyższonym standardzie energetycznym. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie  63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Dofinansowanie do pompy ciepła w  tym programie obejmie zakup i montaż pomp, a dotacje wynoszą od 7 do 21 tys. zł.

Dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło obejmie powietrzne, wodne i gruntowe pompy ciepła, które będą wykorzystywane tylko do ogrzewania domu lub ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej. Dotacje na pompę ciepła w ramach programu mają pokryć od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji (w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny), co oznacza, że właściciel domu spełniający warunki programu może otrzymać na zakup i montaż pompy od 7 tys. zł (pompy powietrzne) do 21 tys. zł (pompy gruntowe). Co istotne, program Moje Ciepło nie zakłada progu dochodowego dla wnioskującego o dofinansowanie do pompy ciepła.

Nabór wniosków w programie Moje Ciepło rozpoczął się 29 kwietnia 2022 i potrwa do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Refundacja obejmie koszty kwalifikowane poniesione od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r.

Dofinansowanie do pompy ciepła 2022

Stary dom

Dla osób, które planują termomodernizację domu, a w jej ramach m.in. wymianę  starego urządzenia grzewczego na pompę ciepła, skierowany jest program Czyste Powietrze. Jest to priorytetowy program NFOŚiGW. Wysokość dopłaty zależy tu od wysokości dochodów i biorąc pod uwagę to kryterium beneficjentów podzielono na dwie grupy:

 1. Inwestorzy, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł (podstawowy poziom dofinansowania).
 2. Inwestorzy, których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1400 zł (netto) w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym (podwyższony poziom dofinansowania).

Ci, których dochód nie przekracza 100 000 zł rocznie (liczony jest bez przeliczenia na członka gospodarstwa) mogą liczyć na dofinansowanie w maksymalnej wysokości 13 500 zł w przypadku zakupu pomp ciepła powietrze/woda. Beneficjenci, którym przysługuje dofinansowanie o podwyższonym poziomie mogą liczyć na maksymalną kwotę dotacji nawet 18 000 zł.

POSTAW NA SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ!