...

Net billing

– na czym polega?

Net-billing polega na wartościowym, a nie ilościowym rozliczeniu produkcji energii. Prosument sprzedaje nadwyżki po określonej cenie, a za energię płaci jak inni odbiorcy, wraz z opłatami dystrybucyjnymi.

Zasady:

 • prosument sprzedaje nadwyżki energii wprowadzanej do sieci po średniomiesięcznej cenie z Rynku Dnia Następnego,
 • za pobraną energię płaci tak jak inni odbiorcy prądu,
 • system opiera się na depozycie prosumenckim, czyli koncie zasilanym wartością energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumenta,
 • zgromadzone na depozycie środki, prosument może wykorzystać na zakup energii,
 • depozyt można wykorzystać przez 12 miesięcy, niewykorzystane nadwyżki zostaną zwrócone (zwrot nie może przekroczyć 20% wartości energii wprowadzonej do sieci w danym miesiącu kalendarzowym),
 • prosument ponosi koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej, jednak  zwolniony jest z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT,
 • okres obowiązywania – 15 lat.

Etapy net-billingu

01.04.2022 – 30.06.2022 – przejściowy system opustów 

Na koniec 3-miesięcznego okresu przejściowego, nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca 2022 roku, a prosumenci automatycznie przejdą do systemu net-billingu.

01.04.2022 – 30.06.2022 – przejściowy system opustów

Nadwyżka energii z instalacji fotowoltaicznej będzie rozliczana według średniej ceny RDN (Rynek Dnia Następnego) z poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

01.07.2024 – net-billing w oparciu o ceny godzinowe

Nadwyżki energii elektrycznej będą rozliczane z zastosowaniem taryf dynamicznych wg ceny giełdowej godzinowej na rynkach dnia następnego.

Net-billing – schemat

Nowy system, tzw. net-billing polega na rozliczeniach finansowych. W depozycie, który zastępuje wirtualny magazyn energii, jest gromadzona kwota wynikająca z rozliczenia oddanej do sieci energii oraz energii z sieci odebranej.

Kwota ta naliczana jest po odpowiednich stawkach:

 • cena sprzedaży energii elektrycznej z fotowoltaiki przez prosumenta do sieci to miesięczna stawka Rynkowej Ceny Energii (w skrócie RCEm),
 • cena zakupu energii elektrycznej z sieci to obowiązująca w danym roku taryfa za energię elektryczną, która zależy od tego, na terenie którego operatora prosument ma zamontowaną instalację fotowoltaiczną.

Zakładając autokonsumpcję (czyli zużycie bieżące) w wysokości 30% produkowanej energii elektrycznej, nadwyżka energii z fotowoltaiki jest przez prosumenta przesyłana, czyli „sprzedawana” do sieci, ponieważ to właśnie tam następuje przeliczenie wartości metrycznej energii na wartość pieniężną i jej ewidencjonowanie na tzw. depozycie prosumenta. Z kolei w przypadku poboru energii z sieci, np. w nocy, gdy instalacja fotowoltaiczna nie pracuje, następuje jej „zakup” z dostępnych na depozycie środków. Za proces w całości odpowiedzialny jest sprzedawca energii, czyli operator, z którym prosument ma podpisaną umowę kompleksową.

Rozliczenie fotowoltaiki w systemie net-billingowym będzie odbywać się na zasadzie sprzedaży energii do sieci, którą możemy później odkupić, a okres rozliczenia to 12 miesięcy liczone od daty wprowadzenia energii (za tę datę przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca, w którym energia została wprowadzona do sieci).

Net-billing – ważne pozycje na fakturze za prąd

Wraz z wejściem w życie nowego systemu rozliczeń, warto jest, aby każdy prosument zapoznał się i zrozumiał dwie najważniejsze pozycje, które pojawiają się na fakturze:

 • energia czynna – jest to opłata uzależniona od ilości zużytej energii. Wartość tej opłaty wyrażona jest w zł/kWh,
  dystrybucja (lub opłata
 • dystrybucyjna / opłata sieciowa) – jest to opłata zależna od liczby wykorzystanych kilowatogodzin i dotyczy przesyłu wymaganej energii elektrycznej, czyli drogi, jaką energia pokonuje od dystrybutora do odbiorcy, np. gospodarstwa domowego lub firmy. Dystrybucja uwzględnia również straty w przesyle energii. Opłata ta jest wyrażona w zł/kWh.

Te pozycje są istotne, ponieważ dotyczą zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej niedoboru, np. nocą, gdy instalacja nie produkuje energii.

Net-billing – nowe pojęcia, które powinien znać prosument

Konto prosumenta – to indywidualne konto, na którym rozliczana będzie nadwyżka energii z fotowoltaiki w systemie wartościowym i w oparciu o ewidencję ilości energii i wartości energii elektrycznej.

Depozyt prosumenta – znajduje się na koncie prosumenta i stanowi podstawę rozliczeń. Prowadzone jest przez sprzedawcę energii. Środki na depozycie prosumenta mogą być rozliczane przez 12 miesięcy od dnia przypisania ich jako depozyt prosumencki na koncie prosumenta.

Autokonsumpcja – zużycie bieżące energii elektrycznej przez prosumenta.

Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej (RCEm) – cena ta będzie wykorzystywana do rozliczania prosumentów w systemie obowiązującym od 1 kwietnia 2022 roku – nadwyżka energii z fotowoltaiki będzie sprzedawana przez prosumentów po RCEm.

POSTAW NA SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ!