Planowana data uruchomienia naboru była kilkakrotnie przesuwana, najnowsza wersja harmonogramu przyjmowania wniosków z PS WPR 2023–2027 przewiduje, że nabór na inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej ruszy 25 stycznia 2024 roku, a wnioski będzie można składać do 23 lutego 2024 roku.

Rolnicy zainteresowani inwestycjami w biogazownie rolnicze, instalacje fotowoltaiczne czy magazyny energii będą mogli uzyskać dofinansowanie w programie uruchamianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Wkrótce ARiMR rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. Fundusze na ten cel pochodzą z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Refundacja kosztów inwestycji w zieloną energię w gospodarstwie (obszar F) będzie przysługiwała rolnikom, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. Pomoc można przeznaczyć również na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną. Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na gruncie lub na budynku. Co jednak istotne, inwestycja musi być usytuowana na gruntach rolnych zabudowanych, a pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniu podlegają m.in. zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowa lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła. Co również istotne magazyn energii musi mieć możliwość przyjęcia co najmniej połowy wytworzonego przez instalację prądu. Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc.

Limity wykorzystane w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) i w obszarze F (zielona energia w gospodarstwie) nie łączą się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli inwestycja objęta tą operacją:

  • dotyczy zainstalowania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w gospodarstwie, w tym na budynkach, o ile pokrycie dachu na tych budynkach nie jest wykonana z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest oraz jeżeli te urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych;
  • będzie realizowana na podstawie projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pomp ciepła;
  • będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z ww. projektu instalacji urządzeń, a całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kilowat (kW), przy czym całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie.

Koszty kwalifikowalne obejmują m.in.: zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, zakup pomp ciepła.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Punktowane będą następujące elementy:

  • posiadanie certyfikatu uczestnictwa w unijnym systemie jakości, tj. rolnictwo ekologiczne;
  • realizacja operacji na gruntach znajdujących się na następujących formach przyrody tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 wraz z ich otulinami;
  • brak urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego dofinansowanych ze środków PROW 2014 – 2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000;
  • ukończenie szkolenia w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej,
  • prowadzenie produkcji zwierzęca w ilości równej co najmniej 5 DJP,
  • sprawności urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

ŻRÓDŁO:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *